Skip to content

Over Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek

De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek wil bijdragen aan het in stand houden van de schaapskuddes in Nationaal Landschap Winterswijk. Het kleinschalige landschap, met houtwallen, akkers, beken en verspreid liggende Saksische boerderijen staat bekend als één van de meest waardevolle gebieden in Nederland.

Actief natuurbeheer

Om de natuurlijke variatie in een dergelijk waardevol gebied in stand te houden moet er actief beheer worden uitgevoerd. Juist in Nationaal Landschap Winterswijk kan dat uitstekend met de schaapskuddes. Natuurbeheer door de grazende kudde wordt door het publiek zeer gewaardeerd. Voor het behoud van de schaapskuddes voor de toekomst zijn bijdragen vanuit de samenleving noodzakelijk. Daartoe wil de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek de nodige inspanning leveren.

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek is onder andere het ondersteunen van de herders. Zowel in financiële zin, alsook op andere manieren, zoals informatie en educatie bieden aan geïnteresseerd publiek. Naast het leveren van een bijdrage aan verantwoord natuurbeheer, is ook het realiseren van een meerwaarde voor het toerisme een belangrijke doelstelling. Op langere termijn streeft de stichting naar het oprichten van een schaapskooi voor beide kuddes. De stichting wil haar doelen bereiken door onder andere sponsorwerving en het organiseren van allerlei aanvullende activiteiten.

Steun ons!

Draagt u de kudde een warm hart toe? Steun ons en word donateur of sponsor!

De stichting wil bijdragen aan het in stand houden van de schaapskuddes in Nationaal Landschap Winterswijk. Voor het behoud van de schaapskuddes voor de toekomst zijn bijdragen vanuit de samenleving noodzakelijk. Steun het werk van onze stichting en help mee aan het behoud van de natuur van Winterswijk! De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek heeft  een officiële ANBI erkenning. Dit betekent dat giften aan de Landschapskudde volledig aftrekbaar zijn op uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Bestuur

Voorzitter: Bart Jan Krouwel
Secretaris: Tessa Engelhard
Penningmeester: Monique te Lindert

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning ten laste van de kas van de stichting. Werkelijk gemaakt onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichiting worden gedeclareerd, voor zover het bestuur daartoe besluit.

Beleidsplan

Actueel uitgeoefende activiteiten
De afgelopen periode heeft de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek de volgende activiteiten uitgeoefend:

  1. Het periodiek uitbrengen van een Nieuwsbrief om de donateurs en andere belangstellenden van de activiteiten van de Stichting op de hoogte te brengen;
  2. Het werven van (nieuwe) donateurs om financiële middelen te verkrijgen voor de financiering van de activiteiten van de Stichting;
  3. Het benaderen van diverse (goede doelen) fondsen voor het verkrijgen van donaties voor de financiering van de activiteiten van de Stichting;
  4. Het benaderen van media voor interviews en publicaties om de activiteiten van de Stichting en de op te zetten ‘Belevenisboerderij’ van de Schaapskudde en Belevenishof Achterhoek onder de aandacht te brengen bij bewoners in de omgeving, alsmede bij toeristen en recreanten in de Achterhoek;
  5. Het organiseren van informatiebijeenkomsten op de boerderij voor donateurs en geïnteresseerden in de activiteiten van de ‘Belevenisboerderij’;
  6. Het leggen van contacten met overheden, instellingen en instanties voor draagvlakondersteuning voor de educatieve en natuurbelevingsactiviteiten en andere maatschappelijke activiteiten van de ‘Belevenisboerderij’.

Het actuele beleidsplan
Het beleid van de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek is er op gericht om activiteiten te ondernemen die de educatieve, recreatieve en natuurbelevingsaspecten van de Schaapskudde en Belevenishof Achterhoek bevorderen.

Als doelstelling wil de Stichting bereiken, dat deze aspecten meer en breder bekend worden onder het publiek en in de samenleving. Heel veel kinderen, maar ook volwassenen, (onder)kennen niet de (cultuurhistorische) waarden van schapen voor zowel (de) natuur(beheer) noch kennen zij de producten die zij voortbrengen. Om deze waarden te leren kennen zullen er workshops, trainingen, rondleidingen en andere activiteiten worden georganiseerd, waardoor bezoekers (kinderen en volwassenen) dit in de praktijk getoond wordt resp. ze dit kunnen ondervinden.

De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek wil enerzijds stimuleren en daartoe initiatieven ontwikkelen, dat kinderen en volwassenen meer bekendheid krijgen met wat schapen voor natuurbeheer kunnen betekenen. Ook de producten van schapen worden ingezet voor educatie en creativiteit. De Stichting wil hierbij ook overheden, instellingen en bedrijven betrekken. De Stichting ziet dit voor haar beleid als een maatschappelijke opgave.

Inkomsten om de activiteiten van de Stichting te kunnen bekostigen zijn bijdragen van donateurs en donaties van fondsen, subsidies van overheden en fondsen, alsmede laagdrempelige bijdragen van deelnemers aan de activiteiten. Aangezien het hier niet om commerciële activiteiten gaat, zullen deze bijdragen gering zijn, waardoor er donaties en subsidies noodzakelijk zijn om kostendekkend te kunnen werken. De besteding van ingezamelde gelden is het kunnen doen van (kleine) investeringen in bijv. de aanschaf van informatie- en lesmateriaal en inventaris (tafels, stoelen en andere roerende zaken), alsmede het bekostigen van verbruiksmateriaal. De middelen van de Stichting worden in eerste instantie beheerd door de penningmeester van de Stichting, in overleg met de overige bestuursleden. Er zijn geen beleggingen, de gelden van de Stichting staan op één of meer bankrekeningen.

Back To Top