Actueel uitgeoefende activiteiten

De afgelopen periode heeft de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek de volgende activiteiten uitgeoefend:

  1. Het periodiek uitbrengen van een Nieuwsbrief om de donateurs en andere belangstellenden van de activiteiten van de Stichting op de hoogte te brengen;
  2. Het werven van (nieuwe) donateurs om financiële middelen te verkrijgen voor de financiering van de activiteiten van de Stichting;
  3. Het benaderen van diverse (goede doelen) fondsen voor het verkrijgen van donaties voor de financiering van de activiteiten van de Stichting;
  4. Het benaderen van media voor interviews en publicaties om de activiteiten van de Stichting en de op te zetten ‘Belevenisboerderij’ van de Schaapskudde en Belevenishof Achterhoek onder de aandacht te brengen bij bewoners in de omgeving, alsmede bij toeristen en recreanten in de Achterhoek;
  5. Het organiseren van informatiebijeenkomsten op de boerderij voor donateurs en geïnteresseerden in de activiteiten van de ‘Belevenisboerderij’;
  6. Het leggen van contacten met overheden, instellingen en instanties voor draagvlakondersteuning voor de educatieve en natuurbelevingsactiviteiten en andere maatschappelijke activiteiten van de ‘Belevenisboerderij’.

Het actuele beleidsplan

Het beleid van de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek is er op gericht om activiteiten te ondernemen die de educatieve, recreatieve en natuurbelevingsaspecten van de Schaapskudde en Belevenishof Achterhoek bevorderen.

Als doelstelling wil de Stichting bereiken, dat deze aspecten meer en breder bekend worden onder het publiek en in de samenleving.

Heel veel kinderen, maar ook volwassenen, (onder)kennen niet de (cultuurhistorische) waarden van schapen voor zowel (de) natuur(beheer) noch kennen zij de producten die zij voortbrengen.

Om deze waarden te leren kennen zullen er workshops, trainingen, rondleidingen en andere activiteiten worden georganiseerd, waardoor bezoekers (kinderen en volwassenen) dit in de praktijk getoond wordt resp. ze dit kunnen ondervinden.

De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek wil enerzijds stimuleren en daartoe initiatieven ontwikkelen, dat kinderen en volwassenen meer bekendheid krijgen met wat schapen voor natuurbeheer kunnen betekenen. Ook de producten van schapen worden ingezet voor educatie en creativiteit. De Stichting wil hierbij ook overheden, instellingen en bedrijven betrekken. De Stichting ziet dit voor haar beleid als een maatschappelijke opgave.

Inkomsten om de activiteiten van de Stichting te kunnen bekostigen zijn bijdragen van donateurs en donaties van fondsen, subsidies van overheden en fondsen, alsmede laagdrempelige bijdragen van deelnemers aan de activiteiten. Aangezien het hier niet om commerciële activiteiten gaat, zullen deze bijdragen gering zijn, waardoor er donaties en subsidies noodzakelijk zijn om kostendekkend te kunnen werken.

De besteding van ingezamelde gelden is het kunnen doen van (kleine) investeringen in bijv. de aanschaf van informatie- en lesmateriaal en inventaris (tafels, stoelen en andere roerende zaken), alsmede het bekostigen van verbruiksmateriaal.

De middelen van de Stichting worden in eerste instantie beheerd door de penningmeester van de Stichting, in overleg met de overige bestuursleden. Er zijn geen beleggingen, de gelden van de Stichting staan op één of meer bankrekeningen.